Ogólne zasady i warunki świadczenia usług prawnych przez Kancelarię

prawną BLF

§ 1

[definicje]

Pojęcia użyte w OWU (oraz warianty tych pojęć) oznaczają:

Kancelaria BLF – kancelarię prawną prowadzoną przez radcę prawnego Annę Kucińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kucińska z siedzibą w Poznaniu (61-714), Al. Niepodległości 31, NIP: 618-211-53-89;

Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Kancelarią BLF lub zamierza zawrzeć taką Umowę;

OWU – niniejsze ogólne zasady i warunki świadczenia usług prawnych;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych)

Strony – łącznie Kancelaria BLF i Klient;

Umowa – umowę o świadczenie usług prawnych;

Usługi – świadczone przez Kancelarię BLF usługi pomocy prawnej polegającej w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów dokumentacji prawnej (w tym umów, regulaminów, pism procesowych) oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika;

Ustawa o radcach prawnych – Ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

§ 2

[postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług prawnych przez Kancelarię BLF na rzecz Klientów i stanowi integralną część Umowy, o ile nie zostały one wyraźnie uchylone lub zmienione taką Umową.
 2. OWU wiążą Klientów w przypadku ich:
  1. doręczenia Klientowi przed zawarciem Umowy;
  2. udostępnienia ich Klientowi w postaci elektronicznej, również poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej.
 3. OWU mogą być przez Klienta w każdym czasie odtwarzane, Klient ma ponadto możliwość ich każdorazowego zapisywania na swoim komputerze, oraz ich drukowania.

§ 3

[zawarcie Umowy oraz ogólne warunki świadczenia Usług]

 1. W sytuacji jeżeli Kancelaria BLF nie zawarła z Klientem Umowy w formie pisemnej, Umowa taka może zostać zawarta w drodze wymiany oświadczeń woli w dowolnej formie (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) i wymaga każdorazowo wyraźnego przyjęcia zlecenia przez Kancelarię BLF. Przyjęcie zlecenia przez Kancelarię BLF może nastąpić w formie pisemnej, dokumentowej, pocztą elektroniczną albo w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie wskazanym przez Klienta w jego zleceniu.
 2. Zawarcie Umowy nie jest jednoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa. W szczególności, reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed sądami oraz urzędami wymaga uprzedniego udzielenia pisemnego pełnomocnictwa.
 3. Zakres Usługi jest zawsze indywidualnie uzgadniany z Klientem.
 4. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Kancelarią BLF w wykonaniu zleconych Usług poprzez udostępnianie niezbędnych informacji i dokumentów w terminie umożliwiającym należyte wykonanie zleconych czynności.
 5. Usługi świadczone będą zgodnie z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej obowiązującym w danej sprawie.
 6. Usługi świadczone są w języku polskim. W przypadkach indywidualnie uzgodnionych, Usługi mogą być świadczone w języku angielskim.
 7. Strony dopuszczają możliwość kontaktowania się w celu wykonania Usługi za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, w szczególności poprzez komunikację elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.
 8. Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Kancelarię BLF, w razie zaistnienia takiej potrzeby, świadczenie Usług swoim współpracownikom lub pracownikom, a także do włączenia innych podwykonawców (na przykład specjalistów zewnętrznych) do realizacji Umowy. W takim przypadku postanowienia OWU wiążą klienta w stosunku do podwykonawcy.
 9. Kancelaria BLF decyduje według swego uznania o sposobie wykonania Usługi, z uwzględnieniem rodzaju sprawy i zakresu zlecenia oraz obowiązujących przepisów i stosownych standardów zawodowych. Przy czym Kancelaria BLF nie jest odpowiedzialna za osiągnięcia określonego rezultatu, na którym zależy Klientowi (zawierana Umowa jest umową starannego działania).

§ 4

[wynagrodzenie Kancelarii BLF oraz inne opłaty i sposób ich zapłaty]

 1. Wysokość oraz sposób zapłaty wynagrodzenia należnego Kancelarii BLF tytułem świadczenia Usług są indywidualnie ustalane z Klientem, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy
 2. Kancelaria BLF świadczy Usługi za wynagrodzeniem w jednym z następujących modeli rozliczeń:
 1. wynagrodzenie ryczałtowe,
 2. wynagrodzenie godzinowe (obliczane jako iloczyn liczby godzin poświęconych na realizację Usługi oraz uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej);
przy czym do kwoty uzgodnionego wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług w należnej wysokości. W przypadku Klientów będących konsumentami, podane wynagrodzenie jest wyrażone kwotą brutto.
 1. W przypadku prowadzonych w imieniu i na rzecz Klienta postępowań sądowych, Kancelarii BLF przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w wysokości zasądzonych i wyegzekwowanych od strony przeciwnej kosztów zastępstwa procesowego oraz prawnego (w egzekucji). Ponadto, Strony mogą indywidualnie uzgodnić, że oprócz wynagrodzenia podstawowego, Kancelarii BLF przysługiwać również będzie premia za osiągnięcie ustalonego w sprawie wyniku (tzw. success fee).
 2. Zapłata za Usługi następuje na podstawie wystawionej przez Kancelarię BLF faktury, a w przypadku Klientów będących konsumentami, zapłata dokumentowana jest poprzez paragon z kasy fiskalnej.
 3. Klient, nie będący konsumentem, upoważnia Kancelarię BLF do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu oraz do wysyłania mu faktur drogą elektroniczną.
 4. W związku ze świadczonymi Usługami, Kancelaria BLF jest uprawniona do przyjmowania w imieniu i na rzecz Klienta zapłaty od podmiotu zobowiązanego, chyba, że Klient zastrzegł inaczej, a następnie niezwłocznie poinformować Klienta o tym fakcie i przekazać środki finansowe w sposób ustalony z Klientem.
 5. Klient ponosi koszty opłat sądowych, skarbowych lub kancelaryjnych związanych z prowadzeniem przez Kancelarię BLF na jego rzecz postępowań sądowych, egzekucyjnych lub administracyjnych. Klient ponosi również koszty zaliczek na czynności biegłych, komornika i innych podmiotów w związku z prowadzoną na jego rzecz sprawą, jak również koszty tłumaczeń, koszty przesyłek pocztowych lub kurierskich.
 6. W przypadku świadczenia Usługi poza miastem Poznań, Klient zwróci Kancelarii BLF następujące koszty:
 1. koszt dojazdu samochodem w wysokości 0,8358 zł za każdy przejechany kilometr liczony z Poznania do miejsca świadczenia Usługi i z powrotem;
 2. koszt poniesionych i udokumentowanych opłat za przejazd autostradą i parking;
 3. koszt zakupu biletu na przejazd publicznym środkiem transportu oraz przejazd taksówką do miejsca wykonywania Usługi;
 4. koszt noclegu w hotelu, jeżeli zajdzie taka konieczność podczas świadczenia Usługi.
 1. W przypadku poniesienia jakichkolwiek opłat, o których mowa w ustępach powyżej przez Kancelarię BLF, Klient niezwłocznie dokona zwrotu wydatkowanej kwoty, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych.

§ 5

[wypowiedzenie Umowy]

 1. Zarówno Klient jak i Kancelaria BLF może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem oznaczonego terminu. Wypowiedzenie umowy przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku zapłaty kwot należnych Kancelarii BLF z tytułu Usług świadczonych do czasu wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron obejmuje równoczesne wypowiedzenie wszystkich pełnomocnictw, jakie Kancelaria BLF otrzymała od Klienta.
 3. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z Klientem Kancelaria BLF przekaże Klientowi, na jego wyraźną prośbę, całość dokumentacji związanej z wykonaniem Umowy, przy czym Kancelaria BLF ma prawo zachować wybrane przez siebie kopie lub oryginały dokumentów, za wyjątkiem oryginałów dokumentów otrzymanych od Klienta.

§ 6

[odpowiedzialność Kancelarii BLF]

 1. Kancelaria BLF świadczy Usługi z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 2. Klient winien dostarczyć Kancelarii BLF w czasie pozwalającym na terminowe wykonanie Umowy, bez wyraźnego wezwania, wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania Umowy i powiadomić Kancelarię BLF o wszelkich sprawach i okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla właściwego wykonania Umowy. Kancelaria BLF nie ponosi odpowiedzialności w zakresie poprawności i kompletności informacji czy materiałów przekazywanych przez Klienta, a także za jakiekolwiek skutki decyzji podjętych przez Klienta.
 3. Co do zasady, kancelaria BLF podejmując się świadczenia Usług na rzecz Klienta, świadczy je w zakresie wyraźnie zleconym, w szczególności Kancelaria BLF nie jest odpowiedzialna za całokształt spraw Klienta ani za jego inne sprawy nie objęte zleceniem (np. za sprawy podatkowe).
 4. Odpowiedzialność Kancelarii BLF wobec Klienta nie będącego konsumentem z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty strat poniesionych przez Klienta nie będącego konsumentem, nie wyższej jednak niż kwota stanowiąca równowartość kwoty wynagrodzenia Kancelarii BLF za okres 6 miesięcy poprzedzających moment, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, wliczając w to miesiąc, w którym zdarzenie to nastąpiło. Ponadto, Klient nie będącego konsumentem zrzeka się wobec Kancelarii BLF wszelkich praw i roszczeń, które mogłyby mu przysługiwać wobec Kancelarii BLF wynikające z Umowy.

§ 7

[ochrona danych osobowych oraz poufność]

 1. Kancelaria BLF jest administratorem danych osobowych osób fizycznych, które zawierają Umowę w imieniu Klienta, a także osób kontaktowych po stronie Klienta, w tym osób upoważnionych do składania zleceń oraz osób obsługujących procesy ich rozliczeń.
 2. Klient zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników oraz współpracowników, że ich dane osobowe zostaną udostępnione Kancelarii BLF w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w/w osób przez Kancelarię BLF zostały określone w Polityce prywatności.
 4. Kancelaria BLF zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności we wszelkich sprawach związanych i wynikających ze świadczenia Usług, zgodnie z przepisami Ustawy o radcach prawnych.

§ 8

[prawa autorskie]

 1. Jeżeli przedmiot świadczonych Usług spełnia cechy utworu wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego Kancelarii BLF przysługują autorskie prawa majątkowe, zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Umowa nie ma skutku umowy zobowiązującej do przeniesienia autorskich praw majątkowych (art. 64 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 3. Z chwilą przyjęcia utworu przez Klienta, Kancelaria BLF udziela Klientowi licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony w zakresie korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Udzielenie licencji następuje pod warunkiem zawieszającym, jakim jest zapłata przez Klienta całości należnego Kancelarii BLF wynagrodzenia.
 2. Klient nie może przenosić na podmioty trzecie praw majątkowych, jak również udzielać licencji oraz udostępniać ich na innej podstawie prawnej utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Kancelarii BLF. Takie udostępnianie możliwe jest wyłącznie za wyraźną zgodą Kancelarii BLF.
 3. W razie udostępniania osobom trzecim elektronicznych wersji dokumentów wykorzystujących wzory stworzone przez Kancelarię BLF, Klient zobowiązuje się umieszczać w tych dokumentach copyright note następującym brzmieniu: © Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kucińska, blf.expert.

§ 9

[postanowienia końcowe]

 1. Niniejsze ogólne zasady i warunki zostały sporządzone w języku polskim i są dostępne na stronie blf.expert.
 2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień OWU jest lub stanie się z mocy prawa w całości lub w części nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku w miejsce postanowienia nieskutecznego, należy powziąć najbardziej zbliżone do niego postanowienie, które będzie skuteczne i ważne.
 3. OWU stanowią integralną część Umowy. Wszelkie odstępstwa od OWU wymagają wyraźnego zawarcia odpowiednich zapisów w Umowie.
 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a OWU, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.
 6. Za wyłączeniem sytuacji, gdy Klient jest konsumentem, wszelkie spory powstałe na tle lub w związku z przyjęciem OWU będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Kancelarii BLF.
 7. Umowa oraz niniejsze OWU podlegają prawu polskiemu, przy czym w sprawach nieuregulowanych w Umowie lub w OWU stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.